تعبیر خواب زباد

بدان که زباد، عرق جانوری است که بوی خوش دارد و مانند گربه می باشد. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زباد با خود داشت، یا کسی به وی بخشید، دلیل که بیننده باادب و فرهنگ باشد و مردمان مدح و ثنای او گویند. اگر بیند زباد بوی ناخوش داشت، دلیل است مردم نکوهش وی کنند. اگر بیند که زباد هیچ بوی نداشت، دلیل که نکوئی با کسی کند که از او منت ندارد. اگر بیند که زباد همی خورد، دلیل که عیالات او باادب و فرهنگ باشدحضرت امام جعفر صادق فرماید: زباددر خواب بر چهاروجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: ثنا و مدح. سوم: نام نیکو چهارم: کردارهای پسندیده.

محمدبن سیرین گوید: زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود.