ورشکستگی
 

ورشکستگی:در خواب نشانگر آن است که شخص موقعیت خود را با تلاش فراوان در جامعه ارتقا خواهد داد

تعبير خواب ورشکست شدن

تعبير خواب ورشکست شدن

تعبیر خواب ورشکست ورشکست آنلی بیتون می گوید ورشكست شدن در خواب، نشانه ى وقوع اتفاقات ناگوار است در سر زمین رویاها آمده شما ورشكسته هستيد كارهاي شما رو به پيشرفت ميروند تعبیر خواب ورشکستگی تعبیر خواب ورشکستگی آنلی بیتون م یگوید ورشکست شدن در خواب، نشانه ى وقوع اتفاقات ناگوار است درکتاب سرزمین رویاها آمده است شما ورشکسته هستید کارهای شما رو به پیشرفت 

تعبير خواب ورشکست شدن