تعبیر خواب سوره تبت

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره تبت می خواند، دلیل که مکار و فریبنده بود و از عقوبت حق تعالی در خطر بود. ابراهیم کرمانی گوید: او را زیانی رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: گروهی به بدی او کوشند، اما دست نیابند.