تعبیر خواب پابندانی کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب دید که کسی را پابندانی کرد، دلیل که در کار آن کس مقیم و پایدار است و از او جدا نگردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: پابندانی کردن درخواب بر سه وجه است. اول: مقیم شدن آن کس که پابندانی او کرد.دوم: عنایت کردن با وی. سوم: خیر منفعت بدو رسد... 
اگر بیند از پابندان کسی بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است. 

http://tabirkhab.akaup.com/