تعبیر خواب بستان افروز

محمدبن سیرین گوید: بستان افروز در خواب دیدن، شادی است، لکن بدین بد است. اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل بر خرمی و شادی است. اگر بیند بستان افروز به کسی داد، دلیل که او را خرم کند. ابراهیم کرمانی گوید: بستان افروز چون به وقت خود بیند مهتری است و بعضی از معبران گویند: زن بازرگان توانگر است، با جمال و خوش طبع.... 
اگر دید که بستان افروز در خواب در جایگاه خویش می شود، دلیل که وی را با بازرگانی دوستی و مصاحبت افتد. اگر بیند از زمین برکند، دلیل که از صحبت مردی جدا شود. 

http://tabirkhab.akaup.com/