تعبیر خواب لگد زدن

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کسیرا لگد زد، دلیل است حال او بد شود.

 اگر بینداستریاو را لگد زد یا اسبی، دلیل است کارش به خلل افتد. اگر اشتر ویرا لگد زد، دلیل که از سفر زحمت یابد. اگر گاو لگد زد، دلیل زیان است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لگد زدن درخواب چهاروجه است.اول: نقصان شرر. دوم: مضرت. سوم: غم واندوه. چهارم: فساد عیال.