تعبیر خواب گره - گره زدن 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند به ریسمان گره انداخت، دلیل که بر کاریاعتماد کند.

 اگر بیند چیزیرا محکم ببست و گره کرد، دلیلِ بستگیِ کار او بود و هرچند گره سخت تر بیند بستگیکار او بیشتر بود. اگر بیند گره نتوانست گشود، دلیل که کارهایاو بسته ماند.

لوک اویتنهاو میگوید :

گره : آرزوهایشما بر آورده نخواهند شد

گره زدن : دوستان خوبیخواهید یافت

گره را باز کردن : خطریاز سرتان خواهد گذشت

دیدن گره در خواب ، علامت آن است که زندگیشما دچار پیچیدگیهاییمیشود که به سختیقادر به حل آن خواهید شد