تعبیر خواب گلف - بازی
اگر خواب ببینید مشغول بازیگلف یا تماشایاین بازیهستید ، نشانة آن است که در کسب لذتیافراط میکنید .

باختن در بازیگلف ، علامت آن است که فردینادان شما را تحقیر خواهد کرد .