تعبیر خواب خفگی
اگر در خواب احساس خفگی کنید ،

نشانة آن است که در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید کرد .