تعبیر خواب درخت خرما  

به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ.

 اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.