تعبیر خواب درخت زیتون  

دلیل کند بر مردی که خداوند اصل و نسب است، لکن در مال اندک است.
 

 اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.