تعبیر خواب درخت سیب 
 
دلیل کند بر مرد عجمی تیز طبع.

2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومیدی است و اینکه به هیچ یک از اهداف خود ، دست نمی یابید .