تعبیر خواب درخت شفتالو 

به خواب دیدن، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد.

2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومیدی است و اینکه به هیچ یک از اهداف خود ، دست نمی یابید .