تعبیر خواب جرثقیل
دیدن جرثقیل در خواب ، نشانة آن است که در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد .

 اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که از واقعه ای تلخ متأثر و اندوهگین خواهد شد .