تعبیر خواب برده

لوک اویتنهاو می گوید :

برده : فقر

علامت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد .