تعبیر خواب بست  
محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که بست می خورد یا بست دارد، به قدر آن غم و اندوه خورد.

 اگر بدید که بست به کسی داد یا فروخت، دلیل که از وی به آن کس غم و اندوه رسد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند که بست داشت و از خانه بیرون ریخت یا به کسی بخشید و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد و از آن خلاص یابد.