تعبیر خواب بقالی
محمدبن سیرین گوید: بقالی کردن در خواب ، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت. اگر بیند

بقالی میکرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت ویرا از متاع دنیا حاصل شود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند متاعهایمقالیرا به زر و درم میفروخت، دلیل بر غم و اندوه کند، زیرا که زر و درم به تاویل غم و اندوه است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: بقالیکردن در خواب بر سه وجه باشد.اول: کسب کردن، دوم: منفعت یافتن، سوم: غم و اندوه.

دیدن بقالیدر خواب که لبنیات تازه و پاکیزه بفروش میرساند ، علامت آرامش و راحتیاست .