تعبیر خواب بوستان
یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن بوستان هدیه فرزند بود

بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است

کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید