تعبیر خواب بیشه 
محمدبن سیرین گوید: بیشه درختان درخواب ، زنیبود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است

 و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همیخورد، دلیل که زنیخواهد که اصل او بیابانیاست، یا کنیزکیخَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد. اگر آن بیشه را خالیاز آن ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند. اگر بیند در آن بیشه به جایدرختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است. اول: زن بیابانی، دوم: کنیزک، سوم: منفعت، چهارم: غم و اندوه.