اگر توی خواب دیدید که دارید آب بر میدارید یا مشغول آب برداشتن هستید ادامه مقاله رو بخونید

تعبیر خواب آب برداشتن

 

تعبیر خواب آب برداشتن
 
لوک اویتنهاو می گوید :

آب برداشتن : خبر

 آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

گرداوری : تعبیر خواب آکاایران