تعبیر خواب آزار  

اگر در خواب کسی را آزار دهید ، نشانة آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد.

 

 اگر خواب ببینید کسی شما را آزار می دهد ، علامت آن است که دشمنان شما را شکست خواهند داد.